Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Wsparcie finansowe

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

O przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się każdy uczestnik projektu, który przeszedł pozytywnie wsparcie szkoleniowo – doradcze.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości służą pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (w tym np. czynsz, ubezpieczenia).

W szczególności środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się aby środki finansowe zostały przeznaczone na:

  • zakup środków trwałych, w tym również środków transportowych,
  • zakup środków obrotowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble, telefon),
  • koszty prac remontowych i budowlanych.

Przyznanie środków finansowych uczestnikowi projektu następuje na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wniosek składany jest przez uczestnika projektu do beneficjenta (projektodawcy) najpóźniej do 14.04.2010r. Uczestnik projektu składa wniosek jako osoba fizyczna nie prowadząca jeszcze działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zostanie rozpatrzony dopiero po zakończeniu przez uczestnika projektu etapu szkoleniowo – doradczego, gdyż o przyznanie środków finansowych może ubiegać się każdy uczestnik projektu, który ukończył wsparcie szkoleniowo – doradcze (tj. otrzymał od beneficjenta potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej).

Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości (maks. 40 tys zł) realizowane jest na podstawie umowy w sprawie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawieranej pomiędzy uczestnikiem a beneficjentem. Beneficjent określa w umowie zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Koszty zabezpieczenia umowy ponosi uczestnik projektu.

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe

Uczestnik projektu składa wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do beneficjenta (projektodawcy) w terminie do 10 dnia od rozpoczęcia działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, natomiast wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, uczestnik projektu składa w przedostatnim miesiącu pobierania podstawowego wsparcia pomostowego.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu, Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe składany jest do beneficjenta (projektodawcy) w terminie do 10 dni liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje beneficjent, który wypłaca środki uczestnikowi projektu z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent powiadamia wnioskodawcę pisemnie o rozpatrzeniu wniosku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku beneficjent podpisuje z uczestnikiem projektu umowę w sprawie przyznania podstawowego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków.

W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe uczestnik projektu składa do beneficjenta w przedostatnim miesiącu pobierania podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż do 12 miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Decyzję o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje Komisja Oceny Wniosków. Beneficjent powiadamia wnioskodawcę pisemnie o rozpatrzeniu wniosku, w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Oceny Wniosków.

Komisja Oceny Wniosków

19.04.2010

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości odbędzie się 24.04.2010 r.