Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Szkolenia

Etap ten obejmuje doradztwo (indywidualne oraz grupowe) oraz szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Celem wsparcia jest udzielenie uczestnikowi projektu niezbędnej wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz doradztwa oraz szkoleń dla uczestników projektu zostaje określony przez beneficjenta (projektodawcę) we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Zaleca się, aby w trakcie korzystania ze wsparcia w ramach etapu szkoleniowo – doradczego uczestnik projektu był osobą fizyczną nie prowadzącą jeszcze działalności gospodarczej/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Założenie to pozwoli w sposób bardziej efektywny przygotować przyszłego przedsiębiorcę do założenia oraz prowadzenia własnej działalności/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. W takim przypadku wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielone uczestnikowi projektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

Dopuszcza się również możliwość, za zgodą IP2, aby uczestnik projektu założył działalność gospodarczą, spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną w trakcie trwania wsparcia szkoleniowo – doradczego. W takim przypadku uczestnik projektu zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia potrzeby założenia działalności przed ukończeniem etapu szkoleniowo – doradczego tj. przed otrzymaniem kompleksowego wsparcia w ramach etapu szkoleniowo – doradczego. Ponadto uczestnik projektu przed rozpoczęciem działalności/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, tj. jeszcze jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności, zobowiązany będzie do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jeżeli będzie chciał skorzystać z takiego wsparcia w ramach projektu) wraz z załącznikami do wniosku z pozycji 2 – 7 wniosku.

Natomiast załącznik Nr 1 tj. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej uczestnik projektu dołączy do wniosku po jego otrzymaniu. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie podlegał rozpatrzeniu po dostarczeniu kompletu wymaganych załączników (tj. po dostarczeniu potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo – doradczej), gdyż warunkiem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest udział uczestnika projektu w co najmniej 80% godzin wsparcia szkoleniowo – doradczego określonego w umowie. Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielone uczestnikowi projektu od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej / spółdzielni lub spółdzielni socjalnej będzie stanowiło pomoc publiczną (ale tylko w przypadku gdy wsparcie szkoleniowo doradcze przedkładać się będzie na podniesienie konkurencyjności nowo powstałego przedsiębiorstwa w innym przypadku nie jest to pomoc publiczna). Wówczas beneficjent (projektodawca) zobowiązany będzie do wprowadzenia stosownego aneksu do umowy w sprawie przyznania wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz wydania uczestnikowi projektu zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Podstawowym warunkiem zakończenia etapu szkoleniowo – doradczego jest udział uczestnika projektu w co najmniej 80% godzin wsparcia szkoleniowo – doradczego określonego w umowie. Po spełnieniu tego warunku tj. po zakończeniu etapu szkoleniowo – doradczego, beneficjent wydaje uczestnikowi projektu potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej.