Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce "Dokumenty do pobrania" znajduje się formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który wraz z załącznikami należy złożyć w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej.
2. Kopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /lub
zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
4. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (w tym ZUS ZUA / ZZA oraz ZUS ZFA / ZPA) oraz w Urzędzie Skarbowym.
5. Kopia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie uczestnik projektu otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymane w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 12 do wytycznych).
6. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikującyh się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (załącznik nr 14 do wytycznych).