Biuro Projektu

ul. Piękna 22

65-001 Zielona Góra

Informacja telefoniczna:

+ 48 509 297 114

+ 48 68 453 70 40

Konsultacje z uczestnikami:

Pn. - Pt. : 14:00 - 16:00

Biuro projektu

Dokumenty niezbędne w dniu podpisania umowy

W związku z podpisywaniem umów, prosimy o to, by w zależności od stanu faktycznego, dostarczyć w dniu podpisania umowy niżej wymienione dokumenty:

- kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje),

bądź:

- oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim,

bądź:

- oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu oraz na wystawienie przez małżonka weksla wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz kserokopię dowodu współmałżonka potwierdzona za zgodność z oryginałem. Wzór oświadczenia przesyłamy w załączniku. Wypełniamy wykropkowane miejsca z wyjątkiem miejsc przeznaczonych na numer umowy i datę.

Prosimy o zabranie ze sobą także:

- kserokopii dowodów tożsamości: poręczyciela oraz współmałżonka, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Proszę pamiętać, że na podpisanie umów przychodzimy wraz z poręczycielami i ich współmałżonkami, chyba, że poręczyciel posiada rozdzielność majątkową, wtedy musi dostarczyć kserokopię aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Proszę pamiętać również o zaświadczeniach o zarobkach poręczycieli.

Prosimy, aby przed podpisaniem umów nie ponosić żadnych wydatków, które będą objęte dotacją na rozwój przedsiębiorstwa!!!